2013-04-28
Edukacja dzieci i młodzieży

Edukacja dzieci i młodzieży

„Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim - 2013”

25 kwietnia 2013 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Konstantynów Łódzki z dziedziny Edukacji Ekologicznej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zadanie pn.„Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim - 2013”do wysokości 10 832,00 zł.
Planowany całkowity koszt zadania: 12 036,50 zł
Gmina w ramach zadania zaplanowała zorganizowanie wielu działań z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży biorących udział w półkoloniach letnich, które odbędą się w okresie lipiec-sierpień na terenie Ośrodka nad Stawem należącego do Centrum Sportu i Rekreacji Konstantynowie Łódzkim.
Głównym celem realizacji działań będzie:
• rozwijanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży w praktycznych działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwrażliwieniem na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony,
• inspirowanie do stałych kontaktów z przyrodą,
• kształtowanie nawyków do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną,
• upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju,
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania piękna przyrody, kształtowania przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
Program zadania zakłada:
1. przeprowadzenie warsztatów ekologicznych,
2. przeprowadzenie wycieczek do Rogowa – Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna, wycieczka koleją wąskotorową,
3. zakup materiałów piśmienniczych, plastycznych, książek o tematyce ekologicznej oraz gier wspierających i rozwijających wiedzę przyrodniczą i geograficzną.
Warsztaty ekologiczne zostaną przeprowadzone w cyklu trzydniowym dla każdego turnusu od poniedziałku do środy w ilości 5 godzin zegarowych/dzień i będą miały za zadanie kształtowanie proekologicznych postaw i pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży ochroną środowiska i ekologią. Podczas warsztatów zostaną przekazane uczestnikom podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy, dostarczone zostaną wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom, pogłębiane będą wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi. Poprzez warsztaty w terenie stworzone zostaną okazje do bezpośrednich kontaktów dzieci i młodzieży z przyrodą i obserwowanie zjawisk przyrodniczych, rozwijane będą umiejętności dostrzegania piękna przyrody, kształtowania przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt, kształtowania podstawowych zasad ochrony przyrody, rozwijania umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozwijania aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody. Zakres tematyki warsztatów i ich forma, ma pokazać dzieciom i młodzieży naukę ekologii, biologii, geografii od strony badacza, który sam poszukuje wiedzy w otaczającym go świecie, a nie czerpie ją jedynie z książek. Ponadto zajęcia mają wpłynąć na pozytywne kształtowanie postawy młodego ekologa i ekologicznego spojrzenia na świat. Zastosowanie metod aktywizujących, o charakterze badawczo – odkrywczym ma motywować uczestnika zadania do dalszej nauki w roku szkolnym, pobudzać jego wyobraźnię, rozwijać ciekawość poznawczą i chęć poznawania otaczającego go świata, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane z miejscem, w którym mieszka, bawi się, z regionem łódzkim.
Warsztaty ekologiczne obejmować będą: zajęcia teoretyczne; zajęcia praktyczne; zajęcia ruchowe np. zabawy grupowe; zajęcia plastyczne (eko-twórcze), wykorzystujące/ przetwarzające materiały tj. torebki plastikowe, butelki.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (siedziba ul. Piotrkowska 85, 90-423 Łódź). Fundacja będzie prowadziła warsztaty według autorskich pomysłów, a ich forma dostosowana zostanie do wieku uczestników warsztatów.
Informacja: Magdalena Czech, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Projekt „Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi