2013-04-29
Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja nauczania

Zajęcia pozalekcyjne

W szkołach podstawowych gminy Konstantynów Łódzki od września 2012 r. trwają zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Konstantynowie Łódzkim”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Konstantynów Łódzki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz możliwości psychoficznych. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci realizowany jest we wszystkich trzech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (nr 1, nr 2 i nr 5). Zgodnie z założeniami projektowymi uczestnikami są wyłącznie uczniowie i uczennice uczęszczający do klas I-III danej szkoły podstawowej. Projekt objął łącznie 234 dzieci, w tym 106 dziewcząt i 128 chłopców. Dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczestniczą w różnego typu zajęciach, w tym: w zajęciach minimalizujących problemy w czytaniu, pisaniu i wysławianiu się oraz problemy edukacyjne z języka angielskiego, z matematyki a także w zajęciach o charakterze psycho-edukacyjnym niwelujące występujące
u dzieci bariery związane z komunikacją społeczną. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie edukacyjnej uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania muzyczno-teatralne, plastyczne, artystyczne, matematyczne, przyrodnicze, językowe. Uczniowie zostali objęci również opieką specjalistów od gimnastyki korekcyjnej służącą poprawianiu ich postawy fizycznej, co neutralizuje problemy motoryczne dzieci.
W ramach projektu, aby zapewnić odpowiednią jakości zajęć oraz aby wspomóc proces dydaktyczny każda szkoła wyposażona została w niezbędne pomoce dydaktyczne dla uczniów do indywidualnej pracy w szkole i w domu na łączną kwotę 153 940,61 zł. W ramach projektu zakupione zostały między innymi tablice multimedialne. Funkcjonalność tablicy pozwala na skupienie uwagi użytkownika na przekazywanym z jej pomocą problemie po to, aby w bardzo prosty, naturalny i sugestywny sposób przeprowadzić ciekawą lekcję. Uczeń nie musi umieć posługiwać się komputerem czy myszą komputerową, aby pracować na tablicy. Ta cecha jest bardzo istotna w przypadku małych dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwiązanie takie zaspokaja wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Projekt jest wsparciem działań szkoły na ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej. Dzięki temu, że zajęcia prowadzone są w sposób niestereotypowy, nowoczesny i opierają się na indywidualnym podejściu do ucznia cieszą się dużą popularnością. Dzieci chętnie biorą w nich udział i regularnie uczęszczają, gdyż niewielka ilość uczniów w grupach pozwala na indywidualną pracę z każdym z nich. Ponadto na zajęciach poruszany jest także temat związany z szacunkiem i otwartością na inność wśród dzieci, czy postrzeganiem ról kobiecych i męskich w różnych sytuacjach życiowych. Zadowolenie nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dzieci z uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że realizacja projektu przynosi zamierzone efekty.

 

Opracowanie:
Monika Szkudlarek, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim