2014-10-11
Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta

Bezzwrotne 60 mln zł
dla naszego miasta

Pożyczając pieniądze pozyskaliśmy z Unii Europejskiej bezzwrotnie ok. 60 mln zł i wykonaliśmy już inwestycje za 85 mln zł

Po artykule w: „Bliżej Ciebie” dodatek do: „Express Ilustrowany” 27 września 2014 ukazało się Oświadczenie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w:, „Bliżej Ciebie” dodatek do: „Express Ilustrowany” 11 października 2014

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO 

W ostatnich dniach września mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego kierowali do urzędu miejskiego i do mnie osobiście zapytania będące skutkiem publikacji prasowych. Te liczne zapytania sprowadzały się zasadniczo do dwóch pytań:
1/ Czy Konstantynów Łódzki tonie w długach?
2/ Czy w związku z tym miejsce burmistrza zajmie komisarz?

Oświadczam, że w dniu 30 września stan zadłużenia Konstantynowa Łódzkiego wynosił 22.064.201,03 zł co stanowi mniej niż 50% rocznych dochodów miasta. Zaciąganie kredytów jest zgodne z polityką inwestycyjną, ujętą w uchwałach Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Pozyskane dotychczas środki finansowe pozwoliły na zrealizowanie w naszym mieście inwestycji, na które bezzwrotnie pozyskaliśmy z Unii Europejskiej ok. 60 mln zł. Tych pieniędzy nie będziemy oddawać! Środkami tymi sfinansowana została rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego - pl. Kościuszki, uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową, uzbrojono w media tereny przemysłowe i rozbudowano drogi na terenie przemysłowym i na terenach zabudowy mieszkaniowej. W procesie długofalowym będzie sukcesywnie następował zwrot poniesionych nakładów.
Zainwestowane środki zwiększają atrakcyjność Konstantynowa Łódzkiego co sprzyja pozyskiwaniu nowych inwestorów i rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, a co za tym idzie zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Konstantynowa Łódzkiego spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, jest realistyczna i nie przewiduje utraty płynności finansowej.

Poziom zadłużenia w stosunku do pozostałych parametrów biorących udział w ocenie kondycji finansowej gminy nie rodzi przesłanek do wprowadzenia ustawowej procedury ustanowienia zarządu komisarycznego. Tak więc pytanie czy miejsce burmistrza zajmie komisarz można uznać za zupełnie bezzasadne.
Dodam, że w rankingu gmin najszybciej rozwijających się w latach 2010-2014 opublikowanym w lipcu br. przez ogólnopolski dwutygodnik samorządowy „Wspólnota”
Konstantynów Łódzki znalazł się wśród gmin miejskich na trzynastym miejscu w Polsce i na pierwszym w Łódzkiem!

HENRYK BRZYSZCZ, BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

………………………..
Pogrubienia w tekście pochodzą od redakcji „43bis”