2018-01-22
Votum separatum 6 radnych

Votum separatum 6 radnych

DOKUMENT. Klub Radnych „Wspólny Konstantynów” nie poparł budżetu zaproponowanego przez Burmistrza

■ 22 grudnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim głosami radnych KPS-u i radnego SLD, przy sprzeciwie wszystkich sześciu radnych Klubu Radnych ,,Wspólny Konstantynów” został uchwalony zaproponowany przez Burmistrza budżet gminy.
■ Klub Radnych „Wspólny Konstantynów” na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił jednomyślne votum separatum wobec podjętej uchwały budżetowej nieuwzględniającej jakichkolwiek propozycji zgłoszonych przez KRWK w imieniu mieszkańców.
BC


<DOKUMENT:>


Klub Radnych ,,Wspólny Konstantynów”

Konstantynów Łódzki dn. 28.12.2017 r.

    Pan
    Robert Bujnowicz
    Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Konstantynowie Łódzkim

    w/m.


W dniu 12 listopada 2017 roku Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Pan Henryk Brzyszcz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt budżetu na rok 2018. Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2017 r. został on przyjęty głosami radnych KPS-u i radnego SLD, przy sześciu głosach „przeciw” radnych Klubu Radnych ,,Wspólny Konstantynów”.


W związku z przyjęciem budżetu w formie zaproponowanej przez Burmistrza, bez uwzględnienia jakichkolwiek propozycji zgłoszonych przez nas w imieniu mieszkańców, czy wprowadzenia koniecznych – naszym zdaniem – zmian, my radni Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” zgłaszamy votum separatum wobec podjętej uchwały.


Uzasadnienie:
Analizując projekt budżetu stwierdzamy, że nie proponuje on rozwiązania żadnego z głównych problemów przed jakimi stanie nasze miasto w roku 2018, czy w latach późniejszych.


W swojej opinii na temat projektu budżetu na rok 2018 Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na zagrożenie możliwości spłaty zadłużenia w latach 2020 oraz 2023-2031 ze względu na wysokość planowanej na te lata spłaty zadłużenia i wielkość wskaźnika dopuszczalnej spłaty zobowiązań.


Wielkości te stwarzają realne zagrożenie dla zachowania dyscypliny finansowej w wypadku niezrealizowania planu przychodów majątkowych.
Prostym sposobem zabezpieczenia się na taką ewentualność byłaby spłata zadłużenia w większej wysokości w roku 2018, na co pozwalają obecnie wskaźniki, dzięki czemu uzyskalibyśmy korektę wskaźnika maksymalnej spłaty zadłużenia w latach następnych oraz obniżenie kwot koniecznych wówczas do spłacenia. Zabezpieczało by nas to, chociaż w jakimś stopniu, przed zagrożeniem, o którym mówi w swojej opinii RIO.

Mamy nadzieję, że jedynym lekarstwem Burmistrza – na rozwiązanie tego problemu – nie jest ponowne wydłużenie okresu spłaty zadłużenia.


Analizując wysokość środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, stwierdzamy, że kwota ujęta na ten cel w roku 2018 jest porównywalna, a nawet nieco niższa od tej z roku 2017. I to pomimo faktu że zarówno my, jako radni, jak i mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego, wielokrotnie – podczas spotkań z władzami miasta – zwracaliśmy uwagę, że środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające.


Zgłoszony przez radnego Jędrasika wniosek zmiany podziału tej kwoty na utrzymanie dróg utwardzonych i nieutwardzonych został odrzucony. W budżecie co prawda są zarezerwowane środki na wydatki majątkowe na drogi w wys.1.260.662,00zł, ale przeznaczone są one – zgodnie z wykazem – na inwestycje zlokalizowane prawie wyłącznie w centrum miasta.


Jak to się ma do obietnic wyborczych, czy wypowiedzi Pana Burmistrza w styczniu 2015 roku, że pora podjąć decyzję o poprawieniu stanu dróg gruntowych?


Rok 2018 jest ostatnim w obecnej kadencji zarówno dla Burmistrza jak i Rady. Mamy więc znowu do czynienia z obietnicami bez pokrycia.
Odrębnym zagadnieniem jest gospodarka odpadami w naszym mieście.


My, wszyscy radni Klubu Radnych ,,Wspólny Konstantynów”, bardzo dobrze pamiętamy projekt uchwały z miesiąca czerwca 2017 roku zakładający przekazanie z budżetu dodatkowej kwoty 1 mln złotych na gospodarkę odpadami. Uzasadniając ww. podnoszono kwestię zwiększonej produkcji śmieci przez mieszkańców, przy niewystarczających środkach na pokrycie obsługi systemu odbioru odpadów.


Gdy w trakcie sesji wyliczyliśmy, że jest to niezgodne z prawdą i że środki z wpłat mieszkańców w pełni pokrywają koszty nawet z nadwyżką, Burmistrz wycofał spod obrad Rady projekt uchwały w tym zakresie.


Dziś już wiemy, że braki środków na obsługę systemu powstały w wyniku nie regulowania należności za faktury od lipca 2016 roku i uregulowaniu tych zaległości dopiero w styczniu następnego roku. Spowodowało to wystawienie przez operatora w styczniu 2017 r. faktury w wysokości 920.171,38 zł. z tyt. wyrównania za rok 2016. Faktura ta została uregulowana ze środków budżetowych roku 2017, a więc de facto doszło do przeniesienia zobowiązań z jednego roku na drugi i stąd wystąpiły braki środków w roku 2017.


Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje kwestia, dlaczego w czerwcu Burmistrz wolał wycofać projekt uchwały, niż powiedzieć nam – jako Radzie- prawdę o przyczynach powstania braku środków.


Należy w tym miejscu wspomnieć, że nadal - bez wiedzy Rady - praktyka ta jest kontynuowana od lipca 2017 roku, co spowoduje kumulację kosztów obsługi systemu w roku 2018.
Uzyskana – dzięki odpowiedzi Pana Burmistrza udzielonej dnia 24 listopada 2017 r. na interpelację radnej Gabrieli Szczepaniak – wiedza w tym zakresie, nie pozostawia wątpliwości, że środki przeznaczone w budżecie na ten cel są niewystarczające.
Jaki jest sens popierania budżetu na rok 2018, o którym już przed głosowaniem wiadomo, że w niedługim czasie ma ulec zmianie. Dlaczego przedkłada się nam, Radnym dokument, skoro już podczas sesji Pan Burmistrz poinformował nas o niewystarczających środkach przeznaczonych na gospodarkę odpadami?


Kolejną kwestią jest zaplanowanie w budżecie na 2018 rok, w dziale Gospodarki mieszkaniowej, kwoty o 260.000,00 zł mniejszej niż w roku 2017.
Stan zasobów komunalnych, które są własnością gminy jest fatalny, niemalże każdy lokal powinien być poddany remontowi. Wszystkie lokale, które są przydzielane mieszkańcom nie nadają się do zamieszkania, gdyż ich stan nie spełnia podstawowych norm. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na ten cel były niewystarczające, aby przeprowadzić remonty w tych lokalach i przekazać je mieszkańcom w odpowiednim stanie. Mimo to budżet na 2018 rok w tym dziale został pomniejszony o ww. kwotę.


W dziale Oświata i wychowanie zostały niemalże zachowane wartości z 2017 roku. Nie ujęto żadnych wydatków majątkowych mających na celu dokonanie dużych remontów, które są niezbędne w każdej jednostce oświatowej podległej gminie. Z placówek tych spływają projekty budżetów, w których zaplanowane są najpotrzebniejsze wydatki remontowe. Niestety budżet 2018 roku przewiduje jedynie odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Na pytanie radnej Jadwigi Czekajewskiej dlaczego nie uwzględniono wydatków w pozostałych placówkach, gdzie konieczność remontów wskazali w protokołach również członkowie komisji rewizyjnej po przeprowadzonych kontrolach, Pan Sekretarz stwierdził iż w miarę możliwości remonty te będą przeprowadzane z rezerwy, czyli nie wiadomo na jakim poziomie, w której placówce i w jakim zakresie. Brak decyzji o podziale środków na te cele spowoduje, że kolejny rok uczniowie będą uczęszczali do placówek zagrzybionych, zawilgoconych, z szambem przelewającym się co trzy tygodnie.


Budżet 2018 roku nie uwzględnia także środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
Temat ten omawiany był przez Dyrektorów placówek oraz członków Związku Nauczycielstwa Polskiego na Komisji Infrastruktury Społecznej.
Powstały problem dotyczący niskich płac wynika z wielu lat zaniedbań.
Budżet na rok 2017 zawierał niewielką podwyżkę, co było zgodne ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury Społecznej. Członkowie tej Komisji wyrazili opinię, że nie jest możliwe wyrównanie płacy w trakcie jednego roku budżetowego.
Zaniedbania z kilku lat, wymagają dużego nakładu środków finansowych i podwyżki te powinny być kontynuowane w latach kolejnych, a więc i w 2018 roku.

 

W związku z powyższym my radni Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” uważamy, że nie możemy poprzeć budżetu na 2018 rok w takim kształcie.


Klub Radnych „Wspólny Konstantynów”


Przewodnicząca: Szczepaniak Gabriela /-/
Członkowie:
Czekajewska Jadwiga /-/
Jakubowski Jacek /-/
Jędrasik Włodzimierz /-/
Paśnicki Michał /-/
Sudra Konrad /-/