2018-01-24
XLIII sesja Rady Miejskiej

XLIII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 25 stycznia 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek, 25 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018:
a)druk „A” dot. zmian w planie dochodów i wydatków,
b)druk „B” dot. zmian w planie wydatków – rozdysponowanie rezerwy celowej.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
b)ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego:
  - druk „A” dot. rejonu targowiska przy ul. Sucharskiego i ul. Sadowej,
  - druk „B” dot. południowej strony ul. Lutomierskiej,
b)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Pani ….i Pana ….wraz z odpowiedzią na skargę.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przyjęcia planu pracy na 2018 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b)zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
10.Sprawozdanie przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z działalności komisji w roku 2017.
11.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
12.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
13.Zamknięcie XLIII sesji.
<Aktualizacja: 2018-02-04>