2018-02-15
Kolejne rankingi

Kolejne rankingi

Analiza pozycji Konstantynowa Łódzkiego

   W ostatnim numerze „Wiadomości - 43bis” (685/686) redakcja zaprezentowała swoją analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast naszego województwa w trzech rankingach Ministerstwa Finansów opublikowanych przez Polską Agencję Prasową (samorzad.pap.pl): 1/ Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 11 listopada 2017); 2/ Zadłużenie poszczególnych polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 20 grudnia 2017); 3/ Koszt obsługi zadłużenia polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 15 lipca 2016).
Każdy z tych rankingów prezentuje Konstantynów Łódzki na tle wszystkich gmin w kraju (2478). Na tej podstawie opracowaliśmy klasyfikacje dla województwa łódzkiego w kat. MIAST INNYCH aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu (wzorujemy się na dwutygodniku WSPÓLNOTA). W Łódzkiem są 23 takie miasta.
Poza tym na łamach „Wiadomości - 43bis” znajduje się obszerna analiza rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA Zamożność samorządów 2016.
   Wspomniane analizy w najbliższym czasie zaprezentujemy w dzienniku „43bis”.
   Rozpatrując łącznie zamożność, dług i koszt obsługi zadłużenia można stwierdzić, że Konstantynów Łódzki znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wprawdzie nie należymy do najbiedniejszych gmin, nawet bliżej nam do bogatszych (w tym rankingu poz. 8. wśród 23), ale niewiele z tego wynika dobrego dla miasta i mieszkańców. Nasz dług ciągle utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (poz. 3. wśród 23). Na dodatek koszt obsługi tego zadłużenia plasuje nas również w ścisłej czołówce (poz. 2. wśród 23). Tylko nasza gmina w tych obu niechlubnych rankingach znajduje się na podium. Inne miasta słaby wynik w rankingu zadłużenia rekompensują sobie znacznie przyzwoitszą lokatą w klasyfikacji kosztu obsługi i odwrotnie.
   Przypomnijmy, że w ostatnim rankingu WSPÓLNOTY (według innej metody i za nieco inny okres dług naszego miasta wygląda jeszcze bardziej niepokojąco (poz. 1. wśród 23).
   Zacytujmy portal Serwis Samorządowy PAP: Rocznym planem finansowym obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Jest on przygotowywany, uchwalany i wykonywany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) oraz ustaw samorządowych, czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa. /…/
Jak zauważa dr Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej i wykładowca Samorządowej Akademii Finansów, większość samorządów realizując inwestycje, posiłku¬je się różnego rodzaju instrumentami dłużnymi (kredytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych). /…/
Jak podkreśla dr Sierak, podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań dłużnych po¬winno być poprzedzone przeprowadzeniem analiz i pro¬gnoz, wykazujących prawną i ekonomiczną zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego. Celem tych działań powinno być m.in. wyznaczenie bezpiecznego poziomu zadłuże¬nia, gwarantującego utrzymanie płynności finan¬sowej w krótkim i długim okresie.
BC