2018-01-29
XLVI Sesja Rady Powiatu

XLVI Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 30 stycznia 2018 roku (wtorek) 10:00

We wtorek, 30 stycznia 2018 o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołów z:
a) XLIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego,
b) XLV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”,
d) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź,
e) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach,
f) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Otwarta Strefa Aktywności przy
II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29”,
g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego”,
h) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinasowanie projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+,
i) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
j) przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.

8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad XLVI Sesji RPP.