2018-03-20
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Posiedzenie: 21 marca 2018 (środa) 15:00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się 21 marca 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście, oznakowanie pionowe i poziome, bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
b) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018,
c) wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę Konstantynów Łódzki działań zmierzających do utworzenia i przystąpienia do klastra energii;
4) sprawy różne.