2018-03-21
XLIV sesja Rady Miejskiej

XLIV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 22 marca 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek, 22 marca 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego.
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018,
b) wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę Konstantynów Łódzki działań zmierzających do utworzenia i przystąpienia do klastra energii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2018,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
12. Przedstawienie przez dyrektora Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie sprawozdań z realizacji:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku,
b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Konstantynowie Łódzkim w 2017 roku,
c) Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
14. Przedstawienie przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdań z realizacji:
a) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Konstantynowie Łódzkim za 2017 rok,
b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim za 2017 rok.
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
16. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie XLIV sesji.