2018-04-15
Oferty do 24 kwietnia 2018

Oferty do 24 kwietnia 2018

Konkursy na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora:
1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12, 95-200 Pabianice
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem odpowiednio
„Konkurs na stanowisko dyrektora:
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach”.
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim”
do dnia 24 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do wydziału)
na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul.
Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, pokój 109.
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuap i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty. Oferty w postaci elektronicznej należy składać na adres ePuap: /powiat_pabianicki/skrytka
„Regulamin pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki” znajduje się do wglądu w Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, pokój 109.
Szczegóły>>>