2018-04-18
XLV sesja Rady Miejskiej

XLV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek, 19 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLIV/343/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Konstantynowie Łódzkim,
b) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim,
c) ustalenia cen biletów wstępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji „Ośrodek Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim,
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
e) nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Konstantynowie Łódzkim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
11. Przedstawienie przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) sprawozdania z działalności Ośrodka za rok 2017,
b) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Konstantynów Łódzki.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie XLV sesji.