2018-04-25
L Sesja Rady Powiatu

L Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) 9:00

W czwartek 26 kwietnia 2018, o godz. 9:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się L sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołów z:
a) XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego,
b) XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Pabianickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim,
d) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Bądź z naturą za pan brat” projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10,
e) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek” projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32,
f) powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi,
g) szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia,
l) rozpatrzenia skargi.
8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad L Sesji RPP.