2018-05-22
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

23 maja 2018 roku (środa) o godz. 14.30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)omówienie wyników kontroli tematycznej w KCPR nt. „Analiza wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku”;
3)wybór zespołu kontrolnego oraz ustalenie planu kontroli tematycznej w Miejskim Ośrodku Kultury nt. „Analiza wykorzystania dotacji udzielonych przez gminę Konstantynów Łódzki w 2016 i 2017 roku”;
4)omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
5)zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz wystąpienie z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium – podjęcie uchwały;
6)sprawy różne.