2018-05-28
LI sesja Rady Powiatu

LI sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 29 maja 2018 roku (wtorek) 10:00

We wtorek 29 maja 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za rok 2017.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok,
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025,
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
e) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/271/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pabianickiego,
g) zmiany uchwały Nr XLVIII/338/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostka prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018,
h) udzielenia pomocy finansowej gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla gminy Lutomiersk”,
i) udzielenia pomocy finansowej gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla gminy Lutomiersk,
j) udzielenia pomocy finansowej gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –
zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy
Lutomiersk,
k)udzielenia pomocy finansowej gminie Dobroń przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu gaśniczego na potrzeby gminy Dobroń,
l) udzielenia pomocy finansowej gminie Pabianice przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup
sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice”
9.Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych
11.Zamknięcie obrad LI Sesji RPP.