2018-06-17
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
1)zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
2)zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031,
3)ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego,
3)analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 – opinia Komisji;
4)analiza wyników finansowych Spółki z o. o. PKGKŁ za 2017 r.;
5)sprawy różne.