2018-06-19
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

20 czerwca 2018 (środa) 15:00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście;
3)informacja nt. przygotowania Centrum Sportu i Rekreacji do sezonu letniego;
4)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego:
– dot. Uchwały nr XLI/314/17 - DRUK „A”,
– dot. Uchwały nr XX/155/16 - DRUK „B”.,
b)przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki do „Klastra Dobrej Energii”,
c)określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2019,
d)zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
e)zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki, przy granicy z gminą Łódź, poprzez infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną gminy Łódź.
5)sprawy różne.