2018-06-20
XLVII sesja Rady Miejskiej

XLVII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 21 czerwca 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z XLV oraz nadzwyczajnej XLVI sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b)zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031,
c)ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok,
b) absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2017 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
b)ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
c)przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Konstantynowie Łódzkim na lata 2018-2022.
9.Podjęcie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego:
dot. Uchwały nr XLI/314/17 - DRUK „A”,
dot. Uchwały nr XX/155/16 - DRUK „B”.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki do „Klastra Dobrej Energii”,
b)określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2019,
c)zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
d)zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki, przy granicy z gminą Łódź, poprzez infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną gminy Łódź.
11.Przedstawienie przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego sprawozdań z realizacji:
a)programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok,
b) finansowania zadań z zakresu sportu za rok 2017.
12.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14.Zamknięcie XLVII sesji.