2018-06-21
Kolejne stanowisko opozycji

Kolejne stanowisko opozycji

Klub Radnych Wspólny Konstantynów
www.WspolnyKonstantynow.pl

Stanowisko Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów”
dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017
oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Henrykowi Brzyszczowi

 

Burmistrz Henryk Brzyszcz 29 marca 2018 r. przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. W wyniku analizy tego dokumentu Klub Radnych „Wspólny Konstantynów” wnosi wiele zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu.


Mieszkańcy oraz Radni będący członkami Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” wielokrotnie podejmowali temat dotyczący gospodarki odpadami na terenie gminy, zarówno w trakcie posiedzeń komisji jak i na sesjach. Do czerwca 2017 roku otrzymywaliśmy od Burmistrza Henryka Brzyszcza i jego zastępcy Krzysztofa Pipińskiego informacje, że nasze obawy o zapewnienie właściwych środków finansowych na ten cel w budżecie na rok 2017 są bezpodstawne. Nagle w czerwcu 2017 r. Burmistrz wniósł pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały przewidujący przeznaczenie dodatkowej kwoty 1 miliona zł na gospodarkę odpadami. Stwierdził, że jest to konieczne, ponieważ my mieszkańcy w roku 2017 produkujemy za dużo śmieci. Gdy radni Klubu Radnych ,,Wspólny Konstantynów” na podstawie przekazanych danych wykazali, że środki przeznaczone na ten cel są wystarczające, Burmistrz wycofał projekt Uchwały. Jednocześnie od lipca 2017 r. Burmistrz nie informując o tym mieszkańców i nas radnych przestał regulować należności za gospodarkę odpadami na bieżąco, płacąc do końca roku tylko zaliczki. Pełen obraz sytuacji uzyskaliśmy dopiero w listopadzie 2017 r. w odpowiedzi na interpelację radnej z naszego Klubu. Wówczas burmistrz ujawnił, bo musiał, że od lipca 2016 do końca roku nie regulował należności za odpady na bieżąco, płacąc tylko zaliczki na ten cel. Ukrycie faktu podpisania aneksu do umowy z firmą Remondis z terminem płatności ratalnej spowodowało konieczność zapłaty w styczniu 2017 roku należności wynikającej z faktury korygującej za 2016 rok
w wysokości ok 900 tys. zł. Konsekwencją tego była również konieczność przeznaczenia około 1,2 miliona zł. ze środków budżetu 2018 roku na uregulowanie zaległości za gospodarkę odpadami w 2017 roku.


Do dnia dzisiejszego Burmistrz uważa, że nie ma obowiązku poinformowania mieszkańców i Radnych o przyczynach braku środków finansowych na gospodarkę odpadami w 2016 r. Nie wiemy również co chciał ukryć przed mieszkańcami i Radnymi w 2016 i 2017 roku udzielając nieprawdziwych informacji. To wszystko spowodowało, iż głosami radnych KPS-u opłata za gospodarkę odpadami uległa podwyżce, choć przyczyny do dzisiaj są nieznane. Sytuacja ta jest skandaliczna.


Na marginesie należy dodać, że od początku obecnej kadencji trwa ,,budowa” Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a do dnia dzisiejszego po terenie przeznaczonym na ten cel hula wiatr.


W roku 2017 w dziale 600 Transport i Łączność na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 2.175.696 zł, z której wydatkowano 1.994.388,80 zł, tj 91,65% planu.
W ramach tej kwoty wykonano 12 zadań, a wśród nich min. przebudowę chodnika po wschodniej stronie ul. Daszyńskiego, która z powodu braku nadzoru nad tą inwestycją, zakończyła się koniecznością ponownej przebudowy już wykonanego chodnika.


Istotne, że oprócz braku odpowiedniego nadzoru nad inwestycjami, przedsięwzięcia te powinny być realizowane na terenie całej gminy, a nie tylko w okręgach reprezentowanych przez radnych KPS-u. Na pozostałym obszarze miasta, pomimo licznych wniosków składanych przez radnych, nie wykonano żadnych inwestycji drogowych. Wynika z tego jasno, iż realizacja zadań z budżetu gminy stała się elementem kampanii wyborczej radnych klubu KPS.


W trakcie roku budżetowego 2017 mamy do czynienia z tak kuriozalnymi zdarzeniami, jak np. fakt niewykonania, pomimo wieloletniego domagania się przez mieszkańców, nakładki asfaltowej na fragmencie ul Nadrzecznej (koszt inwestycji wyceniony na ok. 40 tys. zł), budowy chodnika z Osiedla Srebrna Polana i Srebrna Ostoja w kierunku ulicy Łódzkiej, czy niewykonania modernizacji chodnika na ulicy Kątnej, Kopernika i Słowackiego, przy jednoczesnym niewykorzystaniu wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe. Przy czym Burmistrz nadal twierdzi, że inwestycje te nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków na ten cel. Należy przy tym podkreślić, że inwestycje te służyłyby mieszkańcom naszego miasta przez wiele lat. Jednocześnie w listopadzie 2017 roku Burmistrz proponuje nam, Radzie, a radni KPS-u zatwierdzają, przesunięcie środków w wysokości 34 tys. zł na zakup iluminacji świątecznych, które będą wykorzystywane przez maksymalnie 2 miesiące w roku.


Duże wątpliwości budzi kilkukrotne wydatkowanie środków publicznych na opracowanie zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Spółdzielczej, na wniosek tej samej osoby.


Kolejne zastrzeżenie wynika z faktu, iż Gmina musiała zwrócić kwotę 6 862,50 zł w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem środków unijnych. W konsekwencji odwlekania decyzji dotyczącej terminu zwrotu środków gmina musiała przedłużyć umowę na kolejne 5 lat (kwota 210 000 zł rocznie) na obsługę programu informatycznego – KSAT.
Z programu korzystają wszyscy urzędnicy, ale oprogramowanie nie jest kompatybilne. Między referatami nie ma przepływu informacji, które usprawniłyby pracę urzędników, a przede wszystkim były pomocą w obsłudze mieszkańców.

Reasumując radni Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” źle oceniając wykonanie budżetu w roku 2017 zagłosują przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Henrykowi Brzyszczowi.

 

Radni Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów”
1\ Przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” Gabriela Szczepaniak /-/
2\ Sekretarz Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” Jadwiga Czekajewska /-/
3\ Jacek Jakubowski /-/
4\ Włodzimierz Jędrasik /-/
5\ Michał Paśnicki /-/
6\ Konrad Sudra /-/

 

Konstantynów Łódzki, dnia 21.06.2018 r.

 

Do wiadomości:
media lokalne