2018-06-29
Burmistrz nie skomentował utworzenia „miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”

Burmistrz nie skomentował utworzenia „miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego nie skomentował utworzenia (w bieżącym roku) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w naszym mieście. Nie przybliżył mieszkańcom tego problemu z pozycji władz gminy.
Na prośbę redakcji zawartą w poniżej przytoczonym piśmie odpowiedział, że wszelkie informacje dot. wspomnianej sprawy, „w tym stanowisko władz miasta oraz radnych są zawarte w protokołach z sesji, dostępnych w Biurze Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim”.
Po 21 czerwca 2018 protokoły z XLV i XLVI sesji (z dnia 19 kwietnia 2018 i 17 maja 2018) zostały udostępnione mieszkańcom w BIP-ie. Przytaczamy zapis, który zawiera informacje dot. wspomnianej sprawy. Nie znaleźliśmy w tych protokołach „stanowiska władz miasta oraz radnych”.
Bernard Cichosz

 

<PISMO redakcji do Burmistrza>


Pan Henryk Brzyszcz
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Proszę o przygotowanie i przesłanie (do dn. 10 czerwca 2018) do publikacji w dzienniku internetowym „43bis’ (www.43bis.media.pl) i miesięczniku „Wiadomości - 43bis” stanowiska Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w zarysowanej poniżej sprawie [ewentualnie z własnym tytułem] Nie przewiduję ograniczenia ilości znaków, ale informuję, że jedna strona w „Wiadomościach - 43bis” pomieści ok. 6000 znaków (ze spacjami). Proszę o edytowalny plik tekstowy.

Redakcja „Wiadomości - 43bis” informuje, że zwłaszcza w mediach społecznościowych trwa ostatnio szeroka i intensywna dyskusja o ograniczeniu korzystania z konstantynowskiego kąpieliska (ul. Łaska 64/66) do 30 dni w roku (w wyniku przemianowania go na „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”).
Dyskusja przerodziła się w spór konstantynowskich eurosceptyków z euroentuzjastami, ale przy okazji dostało się naszej gminie. Obie strony sporu znalazły winnego we władzach Konstantynowa Łódzkiego. Swoje uwagi prezentują nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale i okolic. Warto więc naświetlić problem z pozycji władz Konstantynowa Łódzkiego.

Nie dla wszystkich jest oczywiste, że wyrażenie przez radę miejską zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Konstantynowie Łódzkim wynika z regulacji narzuconej Polsce i innym krajom członkowskim przez Unię Europejską (DYREKTYWA 2006/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG) oraz, że skutkiem tego było wprowadzenie w Polsce nowego prawa wodnego.
Tym bardziej dla wielu mieszkańców naszego miasta wątpliwe jest, czy przemianowanie naszego kąpieliska na „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” było jedynym rozwiązaniem wobec wejścia w życie nowego prawa wodnego wymuszonego unijną dyrektywą.
Internauci zwracają uwagę na następujące fakty:

W projektach do poniższych dokumentów brakuje w pełni merytorycznego uzasadnienia do podjęcia tych uchwał w ogóle i w takiej treści jaka ostatecznie została przyjęta:

■ UCHWAŁA NR XLV/356/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Konstantynowie Łódzkim
■ UCHWAŁA NR XLVI/364/18 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 17 maja 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim
oraz wcześniejsza
■ UCHWAŁA NR XLV/357/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim (do której zastrzeżenia zgłosił Łódzki Urząd Wojewódzki).

 

W UZASADNIENIACH do wspomnianych uchwał brak jakiejkolwiek informacji o tym dlaczego „nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska” przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim, a tworzy się „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”. (zastrzeżenia internautów budzi głównie brak informacji dlaczego ograniczono korzystanie z kąpieliska do 30 dni w roku przemianowując je na „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”).

Przybliżenie problemu z pozycji władz gminy na pewno wiele wyjaśni mieszkańcom.

Bernard Cichosz, Redaktor Naczelny „43bis” i „Wiadomości - 43bis”

Konstantynów Łódzki, 30 maja 2018

 

 

PROTOKÓŁ NR XLV/18
z XLV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
odbytej dnia 19 kwietnia 2018 roku w godz. 11.00 – 14.40
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
Ad. pkt 8 a.
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Elżbieta Pawlak omówiła projekt Uchwały nr XLV/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Konstantynowie Łódzkim – na wniosek Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Krystyny Opara. Poinformowała, że zgodnie z nową ustawą Prawo wodne – takie miejsce może funkcjonować nie dłużej niż 30 dni (propozycja dotyczy okresu od 1 – 30 lipca 2018 r.). Dodała, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, natomiast wysłano także pisma z prośbą o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Wód Polskich Zarządu Zlewni w Sieradzu, od których nie otrzymano odpowiedzi (zgoda milcząca).
Po przedstawieniu przez radną Mirosławę Marszałek pozytywnej opinii w imieniu Komisji Infrastruktury Społecznej, prowadzący obrady Przewodniczący RM R. Bujnowicz zapoznał obecnych z treścią pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (załącznik do protokołu). Następnie przedstawił najważniejsze elementy projektu omawianej Uchwały, którą przyjęto w głosowaniu 13 głosami za, 0 – przeciw i 1 głosem wstrzymującym się.

Ad. pkt 8 c.
/…/
Przewodniczący RM. R. Bujnowicz poinformował, że przez miesiąc będzie funkcjonowało kąpielisko strzeżone, ale obiekt będzie otwarty przez resztę sezonu.
/…/