2018-08-13
Aktywność radnych

Aktywność radnych

VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Dobiega końca VII kadencja samorządu gminnego. Nasza redakcja przygotowuje podsumowanie aktywności radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Dotychczas (do 20 sierpnia 2018) – w kończącej się kadencji (2014-2018) – odbyło się 47 sesji i 222 posiedzenia komisji rady miejskiej (w tym kilka wspólnych). Radni złożyli łącznie 83 interpelacje do burmistrza (w całej poprzedniej kadencji było16 interpelacji). W bieżącej kadencji zapewne odbędą się jeszcze trzy sesje oraz kilka lub nawet kilkanaście posiedzeń komisji rady miejskiej. Radni mogą jeszcze złożyć interpelacje.
Przygotowujemy rankingowe podsumowanie aktywności radnych w VII kadencji (2014-2018). Zamierzamy uwzględnić stały kontakt radnych z mieszkańcami oraz liczbę: oficjalnych spotkań z wyborcami, złożonych interpelacji, nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji rady miejskiej. Rozważane było uwzględnienie liczby nieobecności na dyżurach w urzędzie miejskim, ale niestety materiały źródłowe są niekompletne.
Uwzględnimy też inicjatywę uchwałodawczą radnych, chociaż żaden z nich dotychczas formalnie nie uzyskał punktów za tę powinność. To wyrazista i cenna forma ich aktywności – najważniejsza w opinii redakcji. Radny (zgodnie z § 53.1. Statutu Miasta) posiada inicjatywę uchwałodawczą. W uzasadnieniu żadnej z uchwał bieżącej kadencji nie znaleźliśmy wskazania radnego – inicjatora podjęcia uchwały, co oznacza, że formalnie wszystkie zainicjował burmistrz.
To nie jest zgodne z prawdą, bo np. radny Michał Paśnicki był faktycznym inicjatorem uchwał z dnia 26.10.2017 w sprawie: 1/ nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Piotrowi Kowalewskiemu oraz 2/ nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Grzegorzowi Kosmie. Podobne przypadki miały miejsce w poprzednich kadencjach. W konsekwencji żaden radny dotychczas nie uzyskał punktów za inicjatywę uchwałodawczą.
Klasyfikacja Rankingu Aktywności Radnych (RAR) powstanie po zsumowaniu punktów z następujących rankingów cząstkowych:
- inicjatywy uchwałodawcze (projekty uchwał przedłożone Radzie),
- spotkania z wyborcami,
- stały kontakt z mieszkańcami,

- interpelacje do burmistrza,
- nieobecność na sesjach,
- nieobecność na posiedzeniach komisji.
Za pierwsze cztery czynniki mające cechy przedsięwzięcia radnym będziemy dodawać punkty, a za dwa pozostałe mające cechy zaniechania radnym zostaną odjęte punkty. Skalę punktową dla wszystkich wspomnianych czynników sporządziliśmy według naszej subiektywnej oceny.
Bernard Cichosz

<Aktualizacja: 2018-08-20>