2018-08-28
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

29 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście – przygotowanie do działań „Bezpieczna droga do szkoły”, bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
3)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
I.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Ł.,
II.zmiany Uchwały nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Ł. z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Ł.,
III.zmiany Uchwały nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Ł. z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Ł.,
IV.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Ł. (dot. obszaru pomiędzy ul. Łódzką, ul. Piłsudskiego i pl. T. Kościuszki – DRUK „A”),
V.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Ł. (dot. obszaru pomiędzy ul. Słowackiego, zachodnią granicą drogi ekspresowej S14 oraz ul. Nad Jasienią - DRUK „B”),
VI.zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Ł.,
VII.ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Ł.,
VIII.sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Konstantynowie Ł. przy ul. Sadowej 10,
IX.zamiany nieruchomości komunalnej położonej w Konstantynowie Ł. przy ul. Narutowicza a nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Konstantynowie Ł. przy ul. Narutowicza,
X.zmiany Uchwały nr XLIV/347/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Ł. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Ł. na rok 2018,
4)sprawy różne.