2018-08-29
XLVIII sesja Rady Miejskiej

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b)zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
b)zmiany Uchwały nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
c)zmiany Uchwały nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
d)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego:
- dot. obszaru pomiędzy ul. Łódzką, ul. Piłsudskiego i pl. T. Kościuszki – DRUK „A”,
- dot. obszaru pomiędzy ul. Słowackiego, zachodnią granicą drogi ekspresowej S14 oraz ul. Nad Jasienią – DRUK „B”.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego,
b)ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego,
c)zmiany Uchwały nr XLIV/347/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10,
b)zamiany nieruchomości komunalnej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza 2.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
b)ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
12.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14.Zamknięcie XLVIII sesji.