2018-09-09
Trudny dostęp do informacji publicznej

Trudny dostęp do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Od czytelników otrzymujemy sygnały o utrudnianiu przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dostępu do informacji publicznej (ostatnio sprawa dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z roku 2018 Poz_47_2018). Utrudnianie polegać ma np. na żądaniu wykazania interesu prawnego lub faktycznego w uzyskaniu informacji publicznej. Sugerowany jest obowiązek wykazania istnienia przesłanki ustawowej koniecznej dla udzielenia informacji przetworzonej (szczególnie istotny interes publiczny).
W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, zgodnie z którym to na podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej ciąży obowiązek wykazania braku istnienia przesłanki ustawowej koniecznej dla udzielenia informacji przetworzonej (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 11 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1015/12).
Burmistrz w swojej odpowiedzi na wniosek Poz_47_2018 powołuje się, w tej materii, na wcześniejszy wyrok NSA z 17.10.2006 sygn. I OSK 1347/05 pisząc o potrzebie wykazania przesłanki interesu publicznego i nie bierze pod uwagę wspomnianego wyroku wydanego kilka lat później, który stwierdza, że na podmiocie zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (w tym przypadku na burmistrzu) ciąży obowiązek wykazania braku istnienia przesłanki ustawowej koniecznej dla udzielenia informacji przetworzonej.


Wkrótce nieco szersza analiza problemu.

■ Polecamy orzeczenia znajdujące się w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych:
♦ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 11 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1015/12 (podjęty później aniżeli ten, na który w odpowiedzi na wniosek Poz_47_2018 powołuje się burmistrz Konstantynowa Łódzkiego w piśmie z 07 września 2018)
♦ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 września 2013 sygn. VIII SA/Wa 550/13

 

Bernard Cichosz

Foto (źródło): pacyna24.pl