2018-09-10
Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną

Z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej:

■ Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
■ Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
■ Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
■ Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
■ Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
BC