2018-09-26
LVI sesja Rady Powiatu

LVI sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 27 września 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 27 września 2018, o godz. 10:00, w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LVI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołów z:
a) LIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego,
b) LV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 roku.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 –2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
d) zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracyw powiecie pabianickim (V)”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą,
f) uchwalenia Statutu Powiatu Pabianickiego,
g) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr L/362/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad LVI Sesji RPP.