2018-10-02
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

3 października 2018 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 3 października 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2)omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a)o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
b)wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10,
c)zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
d)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
e)zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego – modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim,
f)zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2018/2019.
4)informacja PKGKŁ Sp. z o.o. dotycząca działań w zakresie usług komunalnych,
5)sprawy różne.