2018-10-03
XLIX sesja Rady Miejskiej

XLIX sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 4 października 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek 4 października 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
c) zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego – modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim,
d) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2018/2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,
b) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/4/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, zmienionej Uchwałami nr XII/101/15 z dnia 17 września 2015 roku, nr XVIII/143/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XXIX/227/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku,
b) wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie XLIX sesji.