2018-10-05
Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Z Michałem Paśnickim, liderem RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH rozmawia Bernard Cichosz.

■ Dobiega już czwarty rok Pańskiej aktywnej pracy dla gminy w Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Czym zajmował i zajmuje się Pan, jako radny?
– Trzeba zaznaczyć, że od początku kadencji jestem w opozycji, a od ponad dwóch lat wspólnie z dwiema koleżankami i trzema kolegami tworzymy Klub Radnych Wspólny Konstantynów. Praca w opozycji do sprawującego władzę Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego determinuje nasze działania na rzecz gminy.
Od początku kadencji jestem członkiem Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Należę również do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Z zawodu jestem specjalistą ds. marketingu, dlatego bacznie przyglądam się działaniom władz gminy w zakresie promocji miasta.
Jestem inicjatorem i koordynatorem projektów www.PromujeKonstatynow.pl i www.KupujwKonstantynowie.pl.

■ Jak Pan ocenia mijającą kadencję samorządu przez pryzmat swoich dokonań i realizacji obietnic wyborczych?
– Na początku kadencji, jako nowy radny, byłem „politycznym idealistą”. Myślałem, że dla wszystkich samorządowców najważniejsze są potrzeby mieszkańców. Niestety, szybko przekonałem się, że tworzenie przyjaznego miasta dla konstantynowian nie jest priorytetem burmistrza i popierających go radnych Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego (KPS). Liczyłem na współpracę z burmistrzem, ale walcząc z uporem o inwestycje w moim okręgu i większą transparentność działań konstantynowskiego samorządu, szybko przekonałem się, że musze zostać surowym recenzentem działań burmistrza i rządzącej większości, łącząc jednocześnie siły z resztą opozycji. W konsekwencji powstał opozycyjny Klub Radnych „Wspólny Konstantynów”.

■ Czy w opozycyjnej mniejszości radny w ogóle może skutecznie realizować obietnice wyborcze?
– To zależy od okręgu, w którym jest radnym. Mój okręg w większości obejmuje tereny należące do zasobów Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM). Na terenie gminnym burmistrz i radni KPS zablokowali główną inwestycję w postaci nowego chodnika na ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Gabriela Narutowicza do ul. ks. Stanisława Czernika, strona wschodnia). Natomiast moje inicjatywy dot. inwestycji zależnych od współpracy z Konstantynowską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się w większości zrealizować. Pogłębiono parking przed blokiem Kopernika 19, wykonano nowe chodniki przed blokami Zgierska 24/28, powstał nowy plac zabaw w obszarze bloków Zgierska 16/18/20/22. Dodatkowo w północnym szczycie bloku Zgierska 28 udało się zamontować dwa testowe - pierwsze w gminie, elastyczne słupki odblaskowe. Wracając do inwestycji gminnych powiem, że w moim okręgu wykonano dodatkową: zatoczkę parkingową po zachodniej stronie ulicy Kopernika przy ulicy Narutowicza; usunięto stary, zdegradowany drzewostan po wschodniej stronie ulicy Kopernika i wykonano nowe nasadzania. Niestety przy okazji nastąpiło pogorszenie i tak już złego stanu chodnika w tej lokalizacji. Pracując w opozycyjnej mniejszości nie udało mi się doprowadzić do zmiany regulaminu Konstantynowskiego Budżetu Obywatelskiego, który umożliwiałby realizację projektów na ternach KSM-u. Burmistrz i radni KPS-u wolą realizować inwestycje tylko na terenie gminy i nie dostrzegają potrzeb mieszkańców funkcjonujących w zasobach zarządzanych przez KSM.

■ Co Pana najbardziej martwi w funkcjonowaniu naszej gminy?
– Najbardziej martwi mnie brak aktualnych dokumentów strategicznych gminy (zgodnych z dokumentami rozwojowymi wyższego szczebla), które wyznaczają aspiracje, cele władz gminnych i konstantynowskiej społeczności. Gmina nie ma aktualnej strategii rozwoju i promocji, co za tym idzie, nie ma jasno zdefiniowanej misji, która określa sposób realizacji wizji i ma wpływ na planowanie jej celów strategicznych i operacyjnych. Strategia wyznacza również racjonalne i efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami gminnymi. Strategię rozwoju na lata 2014-2020 mają m.in.: Aleksandrów Łódzki, Ksawerów i Lutomiersk. Ostatnim dokumentem strategicznym dla Konstantynowa był Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013. I, choć nie jest to problem fundamentalny, wspomnę tutaj również o braku strategii promocji i księgi identyfikacji, która nadawałaby spójność wizerunkowi gminy, np. określałaby wzory tabliczek z nazwami ulic. Z moich obserwacji wynika, że na terenie gminy funkcjonują obecnie cztery różne wzory tablic z nazwami ulic. Gmina nie ma również własnego hasła promocyjnego, które ma nas wyróżniać na tle innych gmin i podkreślać nasze atuty.
■ A jaka jest Pana wizja rozwoju gminy?
– Na pewno musi to być rozwój zrównoważony, czyli zachowujący balans między Konstantynowem przemysłowym a Konstantynowem mieszkaniowym z naciskiem na mieszkaniowy. Postępuje proces suburbanizacji - osiedlanie się poza granicami miast, w spokojnej okolicy, z dala od zanieczyszczonego powietrza miejskiego. Ze względu na położenie (wjazd do Łodzi przez Teofilów, Centrum, Retkinia), Konstantynów ma duży atut, aby sprostać konkurencji ościennych gmin i stać się wiodącą, podmiejską „sypialnią Łodzi”. Niektórzy uważają, że bycie sypialnią Łodzi to coś złego. Jestem przeciwnego zdania. Większa ilość mieszkańców to większa dostępność do usług i wyższy poziom ich realizacji (w tym usług publicznych z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, opieki medycznej). Warto wspomnieć, że ponad 30% dochodów z PIT-u od osób fizycznych trafia do miejsca zameldowania płatnika. Ważny jest również aspekt środowiskowy. Więcej przemysłu to więcej zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.

■ Co ma Pan na myśli mówiąc gmina przyjazna dla mieszkańców?
– Gmina przyjazna mieszkańcom to taka, która skutecznie podnosi poziom życia lokalnej społeczności. Poza szeroko rozumianym bezpieczeństwem (monitoring), kosztami życia w Konstantynowie (woda, ścieki, śmieci), infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, komunikacja publiczna) i infrastrukturą społeczną (godne warunki mieszkaniowe - budownictwo komunalne, ochrona zdrowia, rozwój placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, edukacja, zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, pomoc społeczna, kultura i sport), chciałbym zwrócić uwagę na rozwój przestrzenny gminy, który powinien odbywać się w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb zarówno inwestorów, jak i przede wszystkim obecnych i przyszłych mieszkańców. Niestety obecnie wygląda to bardzo źle, co pokazuje przypadek osiedla Srebrna Ostoja. Burmistrz i radni KPS-u kilkakrotnie zmieniali plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spółdzielczej. Wprowadzone zmiany spowodowały, że mieszkańcy muszą bronić się przed powstaniem wielkiego centrum logistycznego w odległości 60 m od granicy osiedla. Cała sprawa wpłynęła negatywnie na wizerunek gminy i spowodowała, że musiałem czasowo wycofać się z mojego projektu #ZamieszkajwKonstantynowie, który miał zachęcać potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się w naszej gminie. Ważnym elementem przyjaznego miasta jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie lamp solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych itp. Cieszę się, że członkom Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim” (www.GeotermiaKonstantynow.pl), którego jestem członkiem, udało się przekonać Burmistrza do złożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o wykonanie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Kilińskiego badawczego odwiertu geotermalnego. Wniosek czeka na ostateczna weryfikację. Liczę, że Konstantynów dostanie ponad 20 milionów zł bezzwrotnej dotacji na ten cel. Jest szansa, że woda geotermalna ogrzeje nasze domy. Przy ograniczonych zasobach finansowych gminy na inwestycje proekologiczne takie jak np. rozbudowa sieci kanalizacji, miasto musi szukać innych rozwiązań. Mogą to być np. przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zabudowie jednorodzinnej. Dobrym przykładem jest tu Lutomiersk, gdzie gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł.
■ Jakie zadania chciałby Pan realizować w nadchodzącej kadencji?
– Z perspektywy czterech minionych lat jasno widać jak bardzo brakuje dialogu między władzami gminy, a mieszkańcami. Władze gminy nie komunikują się z organizacjami i stowarzyszeniami w sprawie planowania inwestycji. Przykładem jest plan nowej sali gimnastycznej przy SP2 (dawnym LO) przy ulicy Kilińskiego. Nie został on skonsultowany z konstantynowskim środowiskiem sportowym. Brak jest podmiotów konsultacyjno-doradczych, takich, jak Rada Sportu przy Burmistrzu. Brakuje szerokich konsultacji społecznych i badań ankietowych wśród mieszkańców. I właśnie to musimy wspólnie z mieszkańcami zmienić. Mój program wyborczy dostarczę bezpośrednio mieszkańcom ulicy Kopernika i Zgierskiej już wkrótce.