2018-10-24
LVII sesja Rady Powiatu

LVII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 25 października 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 25 października 2018, o godz. 10:00, w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności Inspektora na obszarze powiatu.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie pabianickim za rok szkolny 2017/2018.
9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych – informacja Przewodniczącego Rady.
10. Informacja Starosty Pabianickiego o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego,
d) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
12. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad LVII Sesji RPP.