2018-11-06
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 14.45

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019
3) sprawy różne.