2018-11-06
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. terenu położonego pomiędzy ul. Langiewicza, ul. ks. K. Janika, ul. Przemysłowa i ul. Łąkową w obrębie K-18 – DRUK „A”),
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. terenu położonego przy placu Wolności na działce ew. nr 103/2 w obrębie K-10 – DRUK „B”)
c) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4) analiza działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej,
5) realizacja inwestycji na terenie miasta,
6) sprawy różne.