2018-11-07
L sesja Rady Miejskiej

L sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 8 listopada 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 8 listopada 2018 roku o godz. 10:00 (część robocza) i o godz. 13.30 (część uroczysta) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
I część sesji – rozpoczęcie godz. 10.00
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego;
– dot. terenu położonego pomiędzy ul. Langiewicza, ul. Ks. K. Janika, ul. Przemysłową i ul. Łąkową w obrębie K-18 – DRUK „A”,
– dot. terenu położonego przy placu Wolności na działce ew. nr 103/2 w obrębie K-10 – DRUK „B”,
b)aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019.
9.Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”:
a)dot. Ireny Grendy – DRUK „A”,
b)dot. Eugeniusza Czecha – DRUK „B”,
c)dot. Pawła Kraski – DRUK „C”,
d)dot. Anny Krystyny Urbańczyk – DRUK „D”,
e)dot. Ewy Jabłońskiej – DRUK „E”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
11.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Konstantynów Łódzki za rok szkolny 2017/2018.
12.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
II część sesji – rozpoczęcie godz. 13.30
14.Uroczyste zakończenie kadencji Rady Miejskiej:
a)odsłuchanie hymnu państwowego,
b)powitanie przybyłych gości,
c)podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej,
d)wręczenie imiennych podziękowań radnym i samorządowcom za pracę w kadencji 2014-2018,
e)zamknięcie uroczystej L sesji.