2018-11-21
I sesja Rady Miejskiej

I sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 22 listopada 2018 roku (czwartek) 11:00

W czwartek 22 listopada 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Powitanie radnych kadencji 2018-2023 i zaproszonych gości
3. Wręczeniem radnym i Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
6. Wyznaczenie sekretarza obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9. Przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
11. Przejęcie od najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
b) Wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie I sesji.