2018-11-27
Wiceprzewodniczący rady miejskiej nie mogą być członkami komisji skarg, wniosków i petycji

Wiceprzewodniczący rady miejskiej nie mogą być członkami komisji skarg, wniosków i petycji

------------------------------------------------------------------------------------------sygnały

Podczas II (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (27.11.2018) wybrano składy osobowe stałych komisji rady miejskiej. W KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI znalazło się dwoje wiceprzewodniczących rady miejskiej.
Obecnie obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym (Art.18b ust. 2* w powiazaniu z Art. 19 ust.1*) jednoznacznie przesądza, że w skład wspomnianej komisji nie mogą wchodzić przewodniczący i wiceprzewodniczący rady miejskiej.

Latarnik
…………………………………..
Z ustawy o samorządzie gminnym:
* Art.18b.2.
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w Art.19 ust. 1.)
* Art. 19.1.
Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.