2018-11-28
II sesja Rady Powiatu

II sesja Rady Powiatu

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 29 listopada 2018 roku (czwartek) 10:00
W czwartek 29 listopada 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 –2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
d) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019,
e) zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki,
f) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: Boisko wielofunkcyjne w ramach realizacji inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy ZSS nr 5 w Pabianicach”,
g) wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych.
7. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad II Sesji RPP.