2018-12-07
Rada Nadzorcza PKGKŁ

Rada Nadzorcza PKGKŁ

■ Nowy skład Rady Nadzorczej konstantynowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Przewodniczącego Witolda Stępnia zastąpił Zbigniew Stasiak.

 

W piątek 7 grudnia 2018 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki.
Rada ukonstytuowała się następująco:
Zbigniew Stasiak – przewodniczący,
Waldemar Przyrowski – zastępca przewodniczącego,
Grzegorz Bednarek – sekretarz,
Andrzej Piętka – członek.
Rada Nadzorcza złożona jest z czterech osób, z czego trzech członków (Zbigniew Stasiak, Waldemar Przyrowski, Andrzej Piętka) wyznaczył Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego (pełniący rolę Zgromadzenia Wspólników), zaś jeden (Grzegorz Bednarek) jest wybrany przez pracowników, jako ich przedstawiciel.
Do Kompetencji Rady Nadzorczej (m.in. na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego) należy:
•sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach Przedsiębiorstwa;
•coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat;
•rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
•składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli;
•stawianie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania;
•nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu;
•zezwalanie Zarządowi na dokonywanie zakupów i zbywania majątku trwałego do wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą;
•w szczególnie ważnych przypadkach zawieszenie w czynnościach członków Zarządu.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Poprzedni skład Rady Nadzorczej:
Witold Stępień – przewodniczący,
Piotr Kowalewski – zastępca przewodniczącego
Grzegorz Bednarek – członek,
Andrzej Jaraszkiewicz – członek.