2018-12-19
III sesja Rady Powiatu

III sesja Rady Powiatu

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 20 grudnia 2018 roku (czwartek) 10:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 20 grudnia 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się III sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu pabianickiego.
7. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowe na terenie powiatu -informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 –2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 –2025,
d) uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
-odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
-stanowisko Zarządu w sprawie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów;
-dyskusja;
-głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2019 roku,
f) zmiany uchwały dotyczącej zasad reprezentacji Powiatu Pabianickiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą,
h) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2018 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
i) zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego,
j) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
k) wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego,
l) przyjęcia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2019 rok,

ł) zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad III Sesji RPP.