2018-12-19
III sesja Rady Miejskiej

III sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 20 grudnia 2018 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z I oraz II nadzwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031,
c) uchylającej uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”,
d) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na
lata 2019-2031:
•przedstawienie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
•przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej,
•dyskusja,
•głosowanie nad projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019:
•przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
•przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej,
•dyskusja,
•głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Konstantynowie Łódzkim.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. rejonu ul. Poprzecznej i Niesięcin w obrębie K-21 – DRUK „A”),
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. rejonu ul. Innowacyjnej i Inwestycyjnej w obrębie K-19 – DRUK „B”).
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
b) określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c) wyznaczenia przedstawicieli gminy Konstantynów Łódzki do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b) ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
13. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie III sesji.