2018-12-16
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

17 grudnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter)
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) przyjęcie regulaminu pracy Komisji,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
b) określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4) sprawy różne.