2018-12-17
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

18 grudnia 2018 roku (wtorek), godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter)
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031,
c) uchylającej uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”,
d) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
e) autopoprawki do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
f) autopoprawki do uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
g) ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
3) sprawy różne.