2019-01-14
Tego nie wolno finansować z dotacji!

Tego nie wolno finansować z dotacji!

------------------------------------------sygnały

■ Kluby sportowe występujące o dotację celową na sfinansowanie w 100% zadania, którego czas realizacji zaczyna się od początku roku 2019 nie mogą tego zadania sfinansować w pełni z gminnej dotacji, gdyby została ona przyznana w pełni. We wspomnianej sytuacji w trosce o nienaruszenie prawa przez klub burmistrz nie powinien przyznać pełnej wnioskowanej dotacji, lecz zmniejszoną stosownie do upływu czasu realizacji zadania. Podobnie będzie w przypadku zadania, którego czas realizacji zaczyna się od początku roku 2019 oraz wkład własny stanowi część kosztów mniejszą aniżeli część czasu wykonania całego zadania, jaka upłynęła do momentu zawarcia umowy.

   Co roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim przeznacza w budżecie gminy środki na finansowanie zadań z zakresu sportu. Następnie burmistrz przyznaje kwoty dotacji poszczególnym konstantynowskim klubom realizującym zadania z zakresu sportu w dyscyplinach wspieranych przez gminę zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki*.
   4 stycznia 2019 r. upłynął przedłużony termin składania wniosków o gminne dotacje dla klubów na finansowanie zadań z zakresu sportu.
   Mamy już niemal połowę stycznia, a nie znamy zasad przyznawania tych dotacji. Zapewne reguły nie zostały ustalone. Burmistrz nie powołał jeszcze komisji oceniającej wnioski. Wnioski mogą mieć uchybienia formalne i na ich usunięcie burmistrz musi wyznaczyć czas. Wtedy do oceny wniosków może przystąpić komisja. Po ocenie wniosków przez komisję burmistrz wybiera wnioski klubów, którym przyznaje dotacje. W ostatnich latach wybór wniosków następował w połowie stycznia. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do dofinansowania burmistrz zawiera umowę o dotację. Można te czynności zrobić sprawnie, ale zapewne i tak zostaną w pełni wykonane dopiero z końcem stycznia.
   Przy zawieraniu umowy obie strony muszą pamiętać, że z dotacji nie mogą być finansowane koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy.
To może mieć zastosowanie, gdy klub występuje o dotację celową na sfinansowanie w 100% zadania (tak nie powinno być, ale wspomniana uchwała w tytule ma określenie "finansowania", a nie "dofinansowania"), którego czas realizacji zaczyna się od początku roku 2019. Wtedy klub nie może tego zadania sfinansować w pełni z gminnej dotacji, gdyby została ona przyznana w pełni. We wspomnianej sytuacji w trosce o nienaruszenie prawa przez klub burmistrz nie powinien przyznać pełnej wnioskowanej dotacji, lecz zmniejszoną stosownie do upływu czasu realizacji zadania (zakładając, że umowa będzie zawarta natychmiast po przyznaniu dotacji). Podobnie będzie w przypadku zadania, którego czas realizacji zaczyna się od początku roku 2019 oraz wkład własny stanowi część kosztów mniejszą aniżeli część czasu wykonania całego zadania, jaka upłynęła do momentu zawarcia umowy.

Latarnik

 

<Aktualizacja: 2019-01-14, 9:33>

…………………
* Tekst jednolity UCHWAŁY NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki znajduje się w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Poz. 4743 (Łódź, dnia 30 sierpnia 2018 r.).