2019-01-30
Znów naruszenie prawa

Znów naruszenie prawa

---------------------------------------sygnały

W programie IV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (31 stycznia 2019) zabrakło niektórych z obligatoryjnych punktów obrad wymaganych zapisem § 34. Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego*. Można by domniemywać, że podany w porządku punkt:
12. Wolne wnioski i zapytania
ma nieograniczoną pojemność i w pełni obejmuje również nieujęte w porządku, a wymagane Statutem:
- interpelacje <i zapytania> radnych,
- <wolne wnioski> i informacje,
ale po co narażać się na ewentualną niepotrzebną dyskusję podczas sesji, kiedy można po prostu przestrzegać prawa i umieścić w porządku zapis literalnie zgodny ze Statutem albo przynajmniej używany dotychczas w bieżącej kadencji:.
- Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz udzielanie odpowiedzi przez Burmistrza.
A ten problem pojawił się już w kadencji minionej. Opisaliśmy go szeroko w artykule Trzeba też czytać statut gminy!
Niepokoi szczególnie fakt, że wspomniane naruszenie prawa to już nie pierwszy taki przypadek popełniony przez organy konstantynowskiego samorządu w dopiero, co rozpoczętej kadencji.

Przypadek sygnalizowany powyżej łatwo naprawić autopoprawką w porządku obrad.
Latarnik

………………………………………………………
*/
§ 34. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) 4) uchylony;
6) wolne wnioski i informacje.