2019-02-18
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2019

■ Nieodpłatna pomoc prawna (i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
■ Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
■ Umówienie terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 691 577 101 (w godz. pracy Starostwa Powiatowego)

W Konstantynowie Łódzkim nieodpłatna pomoc prawna (udzielana przez adwokatów):
♦ Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2:
− poniedziałki, środy, czwartki: 11.00-15.00
− piątki: 10.00-14.00
♦ Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim ul. Słowackiego 11:
− wtorki: 15.00-19.00.
Od początku 2019 r. na terenie Konstantynowa Łódzkiego istnieje 1 punkt (w 2 lokalizacjach) nieodpłatnej pomocy prawnej, którą prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice nieodpłatna pomoc prawna (lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) funkcjonuje w całym powiecie pabianickim w 5 punktach (w 8 lokalizacjach).
PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJI I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - STAN PRAWNY OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pabianickiego odbywa się (przede wszystkim) według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 691 577 101 czynna w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Piątek 8.00-15.00
Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dotyczy niektórych punktów na terenie powiatu)
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.