2019-02-27
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) informacja na temat funkcjonowania klubów sportowych na terenie miasta,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,
b) zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020.
4) sprawy różne.