2019-03-24
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ul. Spółdzielczej w obrębie K-17 - DRUK „A”),
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ul. Sucharskiego w obrębie K-10
– DRUK „B”),
c) określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu,
d) projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
e) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021,
f) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2019,
g) uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki,
4) sprawy różne.