2019-03-27
V sesja Rady Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 28 marca 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 28 marca 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
9. Podjęcie uchwał:
a) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ulicy Spółdzielczej w obrębie K-17),
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ulicy Sucharskiego w obrębie K-10),
c) w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
b) w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021,
c) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2019,
d) w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki.
11. Przedstawienie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Pawła Sibińskiego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
13. Przedstawienie przez Dyrektora Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Ewę Czerwińską
a) Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018,
b) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018,
c) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
d) Projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020,
e) Sprawozdania z realizacji Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” za rok 2018.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2019-2020,
c) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,
d) w sprawie zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
e) w sprawie zmiany Uchwały nr VII/84/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
f) w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim VI kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmienionej Uchwałą nr IV/31/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Konstantynowskiej Rady Sportu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b) w sprawie nadania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i „Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
21. Zamknięcie V sesji.