2019-04-30
Audyt gminy, MOK-u i MBP

Audyt gminy, MOK-u i MBP

■ Wybrano ofertę opiewającą na kwotę 25 830 zł brutto (pozostałe trzy oferty proponowały usługę za 79 212 zł, 40 836 zł, 30 750 zł).
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim wyłonił firmę, która przeprowadzi audyt naszej gminy i jej jednostek organizacyjnych (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna). W zakres ofert wchodzi też doradztwo. Wybrano ofertę firmy AUDYT PLUS Agnieszka Dembowska-Klimek, Dębowa Góra opiewającą na kwotę 25 830 zł brutto (pozostałe trzy oferty proponowały usługę za 79 212 zł, 40 836 zł, 30 750 zł). Audyt ma potrwać do czerwca.
I. Część audytu pn. „Funkcjonowanie MOK-u w Konstantynowie Łódzkim” rozpoczęła się już 10 kwietnia 2019 roku. Obejmuje ona następujące zadania:
– analiza działalności w zakresie zgodności ze statutem i aktami prawa powszechnie obowiązującego z zakresie instytucji kultury oraz ocena zasadności i stopnia realizacji planów organizacyjno-finansowych;
– prawidłowość wydatkowania i ewidencjonowania środków publicznych;
– wykorzystanie majątku rzeczowego;
– analiza spraw pracowniczych.
II. Kolejne części audytu dotyczyć będą:
– prowadzenia windykacji należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu gminy oraz należności cywilnoprawnych;
– prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności przy zamówieniach publicznych poniżej 30 tys. euro;
– wdrażania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.
III. W MBP audytor wykona jedynie czynności doradcze.
Zaproszenie do składania ofert obejmuje m.in.:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze w okresie roku budżetowego 2019.
ZAKRES ZADAŃ:
1.Przeprowadzenie audytu w zakresie bieżącej oceny i perspektywy działalności gminy i jednostek organizacyjnych, obejmującego w szczególności:
2.Analizę obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki samorządu terytorialnego oraz jego jednostek organizacyjnych,
3.Sporządzenie planu audytu na 2019 rok i projektu planu audytu na lata 2020-2021, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego,
4.Przeprowadzenie 4 audytów polegających na:
•przeprowadzeniu wstępnego przeglądu obszaru poddawanego audytowi,
•dokonaniu analizy ryzyka procesów dotyczących danego zadania,
•sporządzeniu programu zadania audytowego,
•przeprowadzeniu spotkania otwierającego i zamykającego,
•ustaleniu stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki, określeniu oraz analizie przyczyn i skutków uchybień, przedstawieniu zaleceń w sprawie usunięcia uchybień i wprowadzenia usprawnień,
•sporządzeniu raportu z realizacji zadania audytowego.
1.Czynności doradcze przez cały okres trwania umowy.