2019-05-22
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

22 maja 2019 roku (środa), godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (piętro II) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) informacja nt. działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
b) ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki oraz określenia granic ich obwodów,
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
4) sprawy różne.