2019-05-29
VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 30 maja 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 30 maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z VI i VII (nadzwyczajnej) sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki oraz określenia granic ich obwodów,
e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
9. Przedstawienie przez Kierownika Referatu Oświaty i Polityki Społecznej sprawozdań:
a) z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018,
b) finansowego i merytorycznego klubów sportowych: Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz Konstantynów Łódzki, Uczniowski Klub Sportowy Piątka Konstantynów Łódzki, Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki, Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
b) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
d) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
e) zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Straży Pożarnej
w Pabianicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie VIII sesji.