2019-05-28
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

29 maja 2019 (środa) 15:00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ustalenia „strefy ochronnej” pomiędzy strefą przemysłową Miasta Konstantynów Łódzki i strefą mieszkaniową osiedla Smulsko w Łodzi,
4) przygotowanie placów zabaw,
5) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Pabianicach,
b) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim,
c) nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim,
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
e) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
h) zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
6) sprawy różne.